top of page
middlepointmeeting.jpg

Eίδη διαμεσολάβησης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

Οφειλέτης με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρέωσης λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του, συνήθως και με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δύναται να προτείνει στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία έχει οφειλές, το θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης και να συμφωνήσει με αυτά τη διεξαγωγή της με από κοινού επιλογή διαμεσολαβητή.

 

Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά ο θεσμός της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ διαμεσολάβησης και έχει πλέον αποδειχτεί ότι, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και οι εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων,  είναι πλέον περισσότερο ευέλικτες να προβαίνουν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες που τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:

 • Υποβολή αιτήματος στη Τράπεζα, με πρωτοβουλία είτε του δανειολήπτη είτε της ίδιας της Τράπεζας.

 • Από κοινού επιλογή ουδέτερου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος με ειδικές δεξιότητες, θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης.

 • Ο χώρος διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζεται ελεύθερα από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεσμεύονται από την τήρηση της εμπιστευτικότητας

 • Οι Δικηγόροι των μερών παρίστανται υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση

 • Η διάρκεια είναι συνήθως 5-7 ώρες

 • Εάν επιτευχθεί συμφωνία, καταρτίζεται Πρακτικό επιτυχίας, το οποίο με τη κατάθεση του στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Κάθε ιδιωτική διαφορά μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση, εφ’ όσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι αστικές διαφορές, όπως μισθωτικές, οικογενειακές, κληρονομικές, τραπεζικές αλλά και οι εμπορικές διαφορές υπάγονται στη Διαμεσολάβηση.

 

Δεν είναι επιδεκτικές διαμεσολάβησης διαφορές π.χ. ενός ιδιώτη με το Δημόσιο ή διαφορές που ο νόμος προϋποθέτει την προσφυγή στα δικαστήρια, όπως ορίζεται ρητά στο νόμο.

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση  τα μέρη ρυθμίζουν  προσωπικά και περιουσιακά τους ζητήματα που πηγάζουν από τη λύση του γάμου,  με την παρουσία ενός ουδέτερου τρίτου ειδικά εκπαιδευμένου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος  τα βοηθά  να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση.

Με την οικογενειακή διαμεσολάβηση επιλύονται συνήθως τα εξής θέματα:

 • η επιμέλεια και διατροφή των παιδιών,

 • η επικοινωνία των παιδιών με γονείς και παππούδες,

 • θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες των παιδιών,

 • η ρύθμιση των περιουσιακών αποκτημάτων,

 • όλα τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πολιτισμένος τρόπος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας.

 

Πρόκειται για μία διαδικασία, όπου τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν μια διαφορά μεταξύ τους - έχοντας τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου ουδέτερου τρίτου προσώπου, ενός δηλ συμμαθητή τους,  του διαμεσολαβητή - παραθέτουν τις διαφωνίες τους μέσα σε ένα περιβάλλον διαλόγου, όπου υπάρχει σεβασμός στις απόψεις όλων, με σκοπό να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Πάνω από το  25% του χρόνου ενός μάνατζερ, αναλώνεται στη διαχείριση συγκρούσεων, ενώ συχνά παρατηρείται μειωμένη απόδοση από τον εργαζόμενο. Μερικές φορές κλονίζεται και η υγεία με αποτέλεσμα την απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας εξαιτίας συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Οι συνέπειες ανυπολόγιστες: στον κύκλο εργασιών, στην απώλεια πελατών αλλά και στην απώλεια μεριδίου αγοράς.

 

Παρατηρούνται συχνά:

 • μη αποτελεσματική επικοινωνία ,

 • παρεξηγήσεις,

 • καθυστερήσεις στα παραδοτέα,

 • καταγγελίες, παράπονα, δικαστικές διαμάχες και δαπανηρές αγωγές καθώς και ψυχοσωματικές ασθένειες,

 • ψυχολογικό άγχος που δύναται να οδηγήσει σε άρνηση τροφής, άρνηση συμμετοχής σε δραστηριότητας,

 • κατάθλιψη.

 

Η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο βασίζεται στις αρχές της πρόληψης της κρίσης και της σύγκρουσης, στην ενθάρρυνση για μία εποικοδομητική επικοινωνία σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον και την αποκατάσταση του σεβασμού στις εργασιακές σχέσεις, με τη παρουσία πάντα ενός ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή με εξειδίκευση στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας γνωρίσουμε το θεσμό της διαμεσολάβησης και να σας εξηγήσουμε από κοντά όλα τα οφέλη. Η διαμεσολάβηση έχει βοηθήσει εκατομμύρια συνανθρώπους μας παγκοσμίως να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά χωρίς εμπλοκή δικαστικών ενεργειών.

bottom of page